Заменицима председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:

судијама Дејану Русалићу и Драгани Радисављевић, за доношење и потписивање аката судске управе, које нису у искључивој-непреносивој надлежности председника суда, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење судија, за поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у одсуству председника суда.

Посебне обавезе за евиденцију, распоређивање и праћење судијских помоћника и распоређивање и спровођење програма обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера поверавају се судији Драгани Радисављевић.